การลงทุนกองทุนรวม คืออะไร มีแบบไหนบ้าง

การลงทุนนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการลงทุนกองทุนรวมก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความน่าสนใจ โดยจะมีตั้งแต่กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ ไปจนถึงกองทุนรวมที่เหมาะสมกับผู้ที่รับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

กองทุนรวม คืออะไร?

กองทุนรวม คือ การนำเงินจากผู้ลงทุนไปทำการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับหน่วยลงทุน เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของเงินที่ได้ลงทุนไป โดยผู้ที่มีหน้าที่บริหารกองทุนรวมก็คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งจะนำผลตอบแทนมาทำการเฉลี่ยให้กับผู้ลงทุนในแต่ละราย หากกองทุนรวมนั้นมีนโยบายในการปันผล

การเปิดบัญชี เพื่อที่จะลงทุนในกองทุนรวม

ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ต้องการให้ทำการหักเงินในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หลังจากนั้นให้นำเอกสารไปเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หลังจากที่เปิดบัญชีแล้ว ก็สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้เลย ซึ่งสามารถทำได้จากคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน

ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม

มีการแบ่งผลตอบแทนที่ได้ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • เงินปันผล จะต้องเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล เราถึงจะได้เงินในส่วนนี้ โดยสามารถดูนโยบายของกองทุนรวมต่างๆได้จากหนังสือชี้ชวน
  • ผลกำไรจากส่วนต่างของมูลค่าลงทุน สำหรับผลตอบแทนในส่วนนี้จะได้ก็ต่อเมื่อทำการขายคืนหน่วยลงทุน โดยที่ราคาหน่วยลงทุนมีค่ามากกว่าตอนที่ซื้อ

ประเภทของกองทุนรวม

กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนรวมประเภทนี้จะมีนโยบายลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น หรืออายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ มีสภาพคล่องสูง แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะให้ผลตอบแทนน้อยกว่ากองทุนประเภทอื่น

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

เป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล โดยเป็นการให้รัฐบาลกู้เงิน เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ สำหรับการลงทุนประเภทนี้จะมีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป จะมีความผันผวนทางด้านราคาและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนรวมตราสารหนี้

เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง และหุ้นกู้ภาคเอกชน โดยผลตอบแทนจะให้ในรูปแบบของดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

กองทุนรวมผสม

เป็นการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงและลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น เงินฝาก ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น เหมาะกับผู้รับความเสี่ยงในการลงทุนได้ปานกลาง

กองทุนรวมตราสารทุน

จะเป็นการลงทุนในหุ้น ทั้งจากหุ้นไทยและหุ้นของต่างประเทศ การลงทุนประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง เนื่องจากมีความผันผวนของราคาสูง แต่ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงเช่นกัน

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น แต่จะเป็นการลงทุนในหุ้นหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน เพราะเป็นการลงทุนในแบบกระจุกตัว

กองทุนรวมทางเลือก

จะเป็นการลงทุนในทางเลือกอื่นๆ เช่น ทองคำ น้ำมัน อสังหาริมทรัพย์ เหมาะกับผู้รับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง ซึ่งการลงทุนประเภทนี้จะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆค่อนข้างเยอะ

ก่อนการลงทุนกองทุนรวมประเภทต่างๆควรที่จะศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนว่าสามารถที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ขนาดไหน แล้วจึงเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมกับคุณตัวเอง